Missie

Het is onze missie om de revalidatie van alle traumapatiënten in Nederland optimaal in te richten.

 

Visie

Ons doel is om via de vorming van regionale netwerken rond ziekenhuizen én de implementatie van het Transmurale Trauma Care Model (TTCM), een optimale revalidatie te realiseren voor alle traumapatiënten in Nederland.

Het TTCM model is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

  1. Een multidisciplinair team op de polikliniek traumachirurgie (traumachirurg en ziekenhuisfysiotherapeut)
  2. Geschoolde fysiotherapeuten die lid zijn van Netwerk Traumarevalidatie Nederland
  3. Opstellen van individuele functionele doelstellingen door het multidisciplinaire team op de polikliniek traumachirurgie voor elke patiënt en het continu bijstellen van deze doelen gedurende het revalidatieproces
  4. Beveiligde communicatie tussen de fysiotherapeut van Netwerk Traumarevalidatie Nederland en het multidisciplinaire team op de polikliniek traumachirurgie

Werken volgens het TTCM sluit aan bij de principes van waardegedreven zorg, georganiseerd rondom de patiënt en zoals geformuleerd in het Integraal Zorg Akkoord dat gebaseerd is op het organiseren van passende zorg dicht bij de patiënt. Hiertoe wordt binnen de regionale Netwerken Traumarevalidatie samengewerkt met zorgverleners in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en fysiotherapiepraktijken. Middels werkafspraken en verplichte scholing borgt Netwerk Traumarevalidatie Nederland de kwaliteit van TTCM in de ziekenhuizen en regionale netwerken, en maakt dit zichtbaar op de website www.traumarevalidatie.nl. Netwerk Traumarevalidatie Nederland is een partner voor zijn stakeholders en levert inspiratie, kennis en kunde op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Netwerk Traumarevalidatie Nederland borgt kwaliteit door scholing, monitoring en evaluatie met de verschillende partners.

 

Leidende principes

  1. Binnen de regionale netwerken wordt uniform gewerkt om de kwaliteit van zorg volgens het TTCM model te waarborgen
  2. Het bestuur van Netwerk Traumarevalidatie Nederland faciliteert en ondersteunt ziekenhuizen bij het opstarten en onderhouden van een regionaal netwerk Traumarevalidatie
  3. Leiderschap en coördinatie vanuit het lokale ziekenhuis is voorwaardelijk voor het slagen van een regionaal netwerk Traumarevalidatie.
  4. Er wordt vanuit vertrouwen en transparantie samengewerkt om de missie te verwezenlijken
  5. Op nationaal niveau stemt Netwerk Traumarevalidatie Nederland met de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) de kaders af waarbinnen TTCM landelijk opgeschaald wordt.